ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

เอกสารมีดังนี้

ระดับปริญญาตรีศึกษา
       1. ใบแจ้งการชำระเงิน (แบบฟอร์ม มรส. 18.1) ที่พิมพ์จาก Intranet
       2. คำร้องขอผ่อนชำระ (แบบฟอร์ม มรส. 56 )  พิมพ์จากระบบผ่อนชำระ
       3. เกรด report เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
       4. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง
  

ระดับบัณฑิตศึกษา

       1. ใบแจ้งการชำระเงิน (แบบฟอร์ม มรส. 18.1) ที่พิมพ์จาก Intranet
       2. คำร้องขอผ่อนชำระ (แบบฟอร์ม มรส. 57 )  พิมพ์จากระบบผ่อนชำระ
       3. สำเนาบัตรประชาชน

 

คู่มือการผ่อนชำระ

สามารถ Download คู่มือได้ตาม Link ด้านล่าง

ระดับปริญญาตรี Download

ระดับบัณฑิตศึกษา Download

ระบบผ่อนชำระค่าเล่าเรียน https://eform.rsu.ac.th/SignInPage.aspx

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต