ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ นักศึกษา กยศ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2566

นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 
ที่สำรองเงินในการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
ให้ยื่นคำร้องขอคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่  2 -31  ต.ค. 2566 เท่านั้น
นักศึกษาที่ไม่มายื่นคำร้องภายในกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะนำเงินส่งคืน กยศ. เพื่อลดหนี้ให้นักศึกษา


ขั้นตอนการขอรับเงินคืน

1. ขอรับแบบคำร้องฯ (มรส.19.1) ที่สำนักงานทะเบียนหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://finance.rsu.ac.th/DocInfo.aspx
2. นำใบคำร้องฯ ไปยื่นที่  งานกองทุนกู้ยืมฯ  ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1  ห้อง 103  เพื่อตรวจสอบและประทับตรากองทุนกู้ยืมฯ
3. นำแบบคำร้องฯและเอกสารหลักฐานขอเงินคืน ยื่นที่สำนักงานการเงิน เคาน์เตอร์ช่อง 1-3   ตึก 1 ชั้น 1
4. ตรวจสอบจำนวนเงินคืนและวันที่ได้รับเงินโอน ได้ทางเว็บไซต์ https://finance.rsu.ac.th/LO/Default.aspx

 

 หลักฐานประกอบการขอคืนเงิน

1. แบบคำร้องขอรับเงินทุน (มรส.19.1)
2. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ (สามารถปริ้นได้จากไฟล์เอกสารแนบในระบบ DSL/กยศ.connect ของนักศึกษา)
3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ของ ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (ต้องเป็นบัญชีชื่อนักศึกษาเท่านั้นและต้องเป็นประเภทออมทรัพย์)
    *ยกเว้นธนาคารออมสิน ธนาคารรัตนสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีรายการล่าสุด

 

หมายเหตุ
1. สำเนาเอกสารต่างๆ ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคารกรุงไทย   8 บาท ธนาคารอื่นๆ 12 บาท

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต