คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มิถุนายน 2567

หลักฐานการทำเรื่องขอเงินประกันของเสียหายคืน

กรณีนักศึกษาจบการศึกษา

1. ใบคำร้องขอเงินคืน มรส.19 ( ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดเอกสารบนเว็บไซต์ https://finance.rsu.ac.th/DocInfo.aspx )

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของตนเองเท่านั้น 1 ฉบับ

กรณีนักศึกษาลาออก และพ้นสภาพ

1. ใบคำร้องขอเงินคืน มรส.19 ( ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดเอกสารบนเว็บไซต์ https://finance.rsu.ac.th/DocInfo.aspx )

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของตนเองเท่านั้น 1 ฉบับ

4. สำเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด 1 ฉบับ

5. ใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน

1.กรอกใบคำร้องพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน นำมายื่นที่คณะเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนามอนุมัติ

2.นำใบคำร้องมายื่นที่สำนักงานทะเบียน ช่องที่ 5 และ 6 เพื่อขออนุมัติ

3.นำใบคำร้องที่อนุมัติแล้วทุกขั้นตอนพร้อมแนบหลักฐานครบถ้วน มายื่นที่เคาน์เตอร์สำนักงานการเงิน

ช่อง 1 และ 2 ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

4.ตรวจสอบวันนัดหมายที่ได้รับเงินโอนคืนได้ทาง https://finance.rsu.ac.th/FN/Default.aspx

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต