ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา S/2563

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา S/2563

นักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ S/2563 ให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Intranet  แล้วนำเอกสารต่อไปนี้

       1. ใบแจ้งการชำระเงิน (แบบฟอร์ม มรส. 18.1) ที่พิมพ์จาก Intranet
       2. คำร้องขอผ่อนชำระ (แบบฟอร์ม มรส. 56,57 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามลำดับ )  
       3. เกรด report เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
       4. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง

นำมายื่นที่เคาน์เตอร์สำนักงานการเงิน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

รอบที่ 1 (รอบลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า)  วันที่ 1 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน  2563  

รอบที่ 2 (รอบลงทะเบียนเรียนล่าช้า) วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563


หมายเหตุ: การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับชำระงวดที่ 1 แล้วเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องชำระเงินส่วนที่ค้างโดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ

งวดที่  1  ชำระภายในวันที่  7 พฤษภาคม  2563 (รอบที่ 1 รอบลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า)

              และชำระภายในวันที่  12 มิถุนายน  2563 (รอบที่ 2 รอบลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ)

งวดที่  2  ชำระภายในวันที่  31 กรกฎาคม   2563 

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต