ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2563

เอกสารมีดังนี้
       1. ใบแจ้งการชำระเงิน (แบบฟอร์ม มรส. 18.1) ที่พิมพ์จาก Intranet
       2. คำร้องขอผ่อนชำระ (แบบฟอร์ม มรส. 56,57 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามลำดับ )  
       3. เกรด report เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
       4. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง

นำมายื่นที่เคาน์เตอร์สำนักงานการเงิน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ วันทำการปกติ เวลา 08.30-16.30 น.

รอบที่ 1 (รอบลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า)  วันที่ 20-29 กรกฎาคม  2563  

รอบที่ 2 (รอบลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ) วันที่  24-28 สิงหาคม   2563


หมายเหตุ: การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับชำระงวดที่ 1 แล้วเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องชำระเงินส่วนที่ค้างโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดดังนี้

งวดที่  1  ชำระภายในวันที่  29 กรกฎาคม  2563 (รอบที่ 1 รอบลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า)

             และชำระภายในวันที่  28 สิงหาคม  2563 (รอบที่ 2 รอบลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ)

งวดที่  2  ชำระภายใน  วันที่  2 ตุลาคม   2563 

งวดที่  3  ชำระภายใน  วันที่  4  พฤศจิกายน  2563

งวดที่  4  ชำระภายใน  วันที่  2   ธันวาคม  2563  (เฉพาะบัณฑิตศึกษา)


คู่มือการผ่อนชำระ

สามารถ Download คู่มือได้ตาม Link ด้านล่าง

ระดับปริญญาตรี Download

ระดับบัณฑิตศึกษา Download

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต