ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2563

ประกาศ

นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ให้ยื่นคำร้องขอเงินคืน  ได้ตั้งแต่ วันที่ 19-30 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

 

ถ้านักศึกษาคนใดไม่มายื่นเรื่องมหาวิทยาลัยฯจะนำส่งคืนให้กับ กยศ. เพื่อไปลดหนี้ให้นักศึกษา

(สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)

 

กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี

กยศ. โอนเงินเข้าบัญชี  วันที่ 17 ธันวาคม 2563

กรอ. โอนเงินเข้าบัญชี  วันที่ 18 ธันวาคม 2563

 

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน

1.    ขอรับแบบคำร้องฯ (มรส.19.1) ที่สำนักงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

http://finance.rsu.ac.th/DocInfo.aspx

2  นำแบบคำร้องฯ ยื่นที่ งานกองทุนกู้ยืมฯ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา 

    ตึก1 ชั้น 1 ห้อง 103 เพื่อตรวจสอบและประทับตรากองทุนกู้ยืมฯ

3.   นำแบบคำร้องฯ ที่ตรวจสอบแล้วแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน

    ยื่นที่ เคาน์เตอร์สำนักงานรับเงิน ตึก1 ชั้น1 ช่องที่ 1 และ 2

4.   ตรวจสอบจำนวนเงินคืนและวันที่ได้รับเงินโอนได้ทางเว็บไซต์ http://finance.rsu.ac.th/LO/Default.aspx

หลักฐานประกอบการขอคืนเงิน

1. แบบคำร้องขอคืนเงิน (มรส.19.1) 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. สำเนาสัญญากู้ยืม (ติดต่อขอรับที่คณะ)

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีของนักศึกษาเท่านั้น

6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีรายการล่าสุด

     หมายเหตุ: คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคารกรุงไทย   8 บาท ธนาคารอื่นๆ    12 บาท

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต