ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2564

เอกสารมีดังนี้
       1. ใบแจ้งการชำระเงิน (แบบฟอร์ม มรส. 18.1) ที่พิมพ์จาก Intranet
       2. คำร้องขอผ่อนชำระ (แบบฟอร์ม มรส. 56,57 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามลำดับ )  
       3. เกรด report เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
       4. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง
  

 

วิธียื่นเอกสาร

ให้นักศึกษายื่นเอกสารในระบบผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้เลย ไม่ต้องมายื่นเอกสารที่มหาวิทยาลัยแล้ว

 

 

หมายเหตุ: การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับชำระงวดที่ 1 แล้วเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องชำระเงินส่วนที่ค้างโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดดังนี้

รอบ 1 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

งวดที่  1  ชำระภายใน  วันที่  3   สิงหาคม         2564

งวดที่  2  ชำระภายใน  วันที่  5   ตุลาคมคม       2564 

งวดที่  3  ชำระภายใน  วันที่  2   พฤศจิกายน     2564

 

รอบ 2 ลงทะเบียนเรียนลล่าช้า(มีค่าปรับ) วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - 3 กันยายน 2564  

งวดที่  1  ชำระภายใน  วันที่  23 สิงหาคม-3  กันยายน     2564

งวดที่  2  ชำระภายใน  วันที่  5   ตุลาคมคม       2564 

งวดที่  3  ชำระภายใน  วันที่  2   พฤศจิกายน     2564

 

ระบบผ่อนชำระค่าเล่าเรียน https://eform.rsu.ac.th/SignInPage.aspx


คู่มือการผ่อนชำระ

สามารถ Download คู่มือได้ตาม Link ด้านล่าง

ระดับปริญญาตรี Download

ระดับบัณฑิตศึกษา Download

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต