ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2564

ประกาศ
นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ให้ยื่นคำร้องขอเงินคืน  ได้ตั้งแต่ วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
ถ้านักศึกษาคนใดไม่มายื่นเรื่องมหาวิทยาลัยจะนำส่งคืนให้กับ กยศ. เพื่อไปลดหนี้ให้นักศึกษา

กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีให้นักศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน
1. ขอรับแบบคำร้องฯ (มรส.19.1) ที่สำนักงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://finance.rsu.ac.th/DocInfo.aspx

2  นำแบบคำร้องฯและเอกสารหลักฐาน ยื่นที่ สำนักงานการเงิน เคาน์เตอร์ช่อง 1-2 ตึก 1 ชั้น 1 หรือยื่นออนไลน์ตามลิงก์ดังต่อไปนี้ https://forms.gle/TpwFyg2Dz4i5d9VT7

 

หลักฐานประกอบการขอคืนเงิน
1. แบบคำร้องขอรับเงินทุน (มรส.19.1) 
2. สำเนาสัญญากู้ยืม (ติดต่อขอรับที่คณะวันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป)
3. สำเนาบัตรประชาชน 
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (ต้องเป็นบัญชีชื่อนักศึกษาเท่านั้นและต้องเป็นประเภทออมทรัพย์)
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีรายการล่าสุด

หมายเหตุ
1. สำเนาเอกสารต่างๆ ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ
2. ยกเว้นธนาคารออมสิน ธนาคารรัตนสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคารกรุงไทย   8 บาท ธนาคารอื่นๆ 12 บาท

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต