ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 2 ปี 2564
 
ขั้นตอนการขอรับเงินคืน
1. ขอรับแบบคำร้องฯ (มรส.19.1) ที่สำนักงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://finance.rsu.ac.th/DocInfo.aspx
2. นำแบบคำร้องฯและเอกสารหลักฐาน ยื่นที่ สำนักงานการเงิน เคาน์เตอร์ช่อง 1-2 ตึก 1 ชั้น 1 หรือยื่นออนไลน์ตามลิงก์ดังต่อไปนี้ https://forms.gle/pAyGuNNNA3LM95uR8 ได้ตั้งแต่วันที่ 4-8 เมษายน 2565
หลักฐานประกอบการขอคืนเงิน
1. แบบคำร้องขอรับเงินทุน (มรส.19.1)
2. สำเนาสัญญากู้ยืม (ติดต่อขอรับที่คณะวันที่ 4-8 เมษายน 2565)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (ต้องเป็นบัญชีชื่อนักศึกษาเท่านั้นและต้องเป็นประเภทออมทรัพย์)
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีรายการล่าสุด
หมายเหตุ
1. สำเนาเอกสารต่างๆ ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ
2. บัญชีธนาคาร ที่ไม่สามารถใช้ได้มี ธนาคารออมสิน ธนาคารรัตนสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต