ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กยศ.

นักศึกษากองทุนกู้ยืมที่ไม่ได้ทำสัญญา ภาคเรียนที่ 2/2556

ให้ชำระเงินที่สำนักงานรับเงินตั้งแต่บัดนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน 

1.  ขอรับใบคำร้องฯ (มรส.19) ที่สำนักงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ที่ http://www.rsu.ac.th/finance/DocInfo.aspx

2.  กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในใบคำร้องฯ ยื่นที่คณะเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี เซ็นอนุมัติ 

3.  นำใบคำร้องฯ ยื่นที่ งานกองทุนกู้ยืมฯ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1  ห้อง 103  เพื่อตรวจสอบและประทับตรากองทุนกู้ยืมฯ 

4.  นำใบคำร้องฯ ยื่นที่เคาน์เคอร์ สำนักงานทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1  เพื่อให้เซ็นอนุมัติ 

4.  นำใบคำร้องฯ ที่มีการเซ็นอนุมัติทุกขั้นตอนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนยื่นที่ เคาน์เตอร์สำนักงานรับเงิน ตึก 1 ชั้น 1

5   ตรวจสอบจำนวนเงินคืนและวันที่โอนได้ทางเว็บไซด์ http://www.rsu.ac.th/finance/LO/Default.aspx

หลักฐานประกอบการขอคืนเงิน 

1. ใบคำร้องขอคืนเงิน (มรส.19) 

2. ใบเสร็จรับเงิน ภาค 1/2556 

3. สำเนาสัญญากู้ยืม ภาค 1/2556 (ติดต่อขอรับที่คณะ) 

4. สำเนาบัตรประชาชน 

5. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคาร กรุงไทย เท่านั้น

 

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต