ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2558

นักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2558 

ให้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านระบบ Intranet  แล้วนำเอกสารต่อไปนี้

  1. ใบแจ้งค่าลงทะเบียน (แบบฟอร์ม มรส. 18.1) ที่พิมพ์จาก Intranet 
  2. คำร้องขอผ่อนชำระ (แบบฟอร์ม มรส. 56)  ที่กรอกข้อมูลและได้รับอนุมัติ                                                                          จากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และนายทะเบียนแล้ว
  3. เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องฯ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม มรส. 56 (ด้านหลัง)

มายื่นพร้อมชำระค่าเล่าเรียนงวดแรกที่ เคาน์เตอร์สำนักงานรับเงิน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558

การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับชำระงวดแรกแล้วเท่านั้นและนักศึกษาจะต้องชำระเงินส่วนที่ค้างโดยแบ่ง     จ่ายเป็น 2 งวด คือ

งวดที่  2 ชำระภายในวันที่  2 กุมภาพันธ์   2559

งวดที่ 3  ชำระภายในวันที่  2  มีนาคม   2559

หมายเหตุ   : นักศึกษาตั้งแต่รหัส 58 ขึ้นไปต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  และให้นำใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับล่าสุดแนบคำร้องขอผ่อนชำระมาด้วย

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต