ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2561

นักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 ให้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านระบบ Intranet  แล้วนำเอกสารต่อไปนี้

  1. ใบแจ้งค่าลงทะเบียน (แบบฟอร์ม มรส. 18.1) ที่พิมพ์จาก Intranet
  2. คำร้องขอผ่อนชำระ (แบบฟอร์ม มรส. 56)  ที่กรอกข้อมูลและได้รับอนุมัติแล้ว
  3. เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องฯ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม มรส. 56
  4. เอกสารแนบ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง

นำมายื่น พร้อมชำระค่าเล่าเรียน งวดแรก ที่เคาน์เตอร์สำนักงานรับเงิน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ: การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับชำระงวดที่ 1 แล้วเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องชำระเงินส่วนที่ค้างโดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ

งวดที่  1  วันที่ชำระในวันที่  1 - 2 ตุลาคม 2561

งวดที่  2 ชำระภายในวันที่  1 - 2 พฤศจิกายน  2561

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต