ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศยื่นเอกสารการขอคืนเงิน 1 ทุน 1อำเภอ ภาค 3/2560

ประกาศ

นักศึกษา 1 ทุน 1 อำเภอ

ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนเงิน

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 30  กรกฎาคม 2560

ที่แผนกรับทุนและโอนคืน  (สำนักงานรับเงิน) ตึก 1 ห้อง 101

เอกสารประกอบการขอรับเงินคืน

1.ใบเสร็จการลงทะเบียน (ตัวจริง) ภาค 3/2560

2.ใบเสร็จหอพักตัวจริง (กรณีอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยรังสิต) ภาค 3/2560

3.สำเนาการเช่าหอพัก (กรณีอยู่หอพักภายนอก)

4.หนังสือรับรองการเช่าหอพัก (กรณีอยู่หอพักภายนอก)  เจ้าของหอพักต้องลงลายมือชื่อ พร้อมแนบบัตรประชาชนเซนต์สำเนาถูกต้อง

5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกของนักศึกษาเท่านั้น

6.สำเนาสมุดบัญชีที่มีรายการหน้าล่าสุด

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5521 คุณมัลลิกา

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต