ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนักศึกษา กยศ. และ กรอ.***(เฉพาะนักศึกษาที่ทำสัญญา วันที่ 5 ธันวาคม 2560)***ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2560

ประกาศ

นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.

ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

***(เฉพาะนักศึกษาที่ทำสัญญา วันที่ 5 ธันวาคม  2560 เท่านั้น)***

ให้ยื่นคำร้องขอเงินคืน

***ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 31  มกราคม 2561 เท่านั้น***

ถ้านักศึกษาคนใดไม่มายื่นเรื่อง

มหาวิทยาลัยฯจะนำส่งคืนให้กับ กยศ. เพื่อไปลดหนี้ให้นักศึกษา

(สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน

1.    ขอรับแบบคำร้องฯ (มรส.19.1) ที่สำนักงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

http://www.rsu.ac.th/finance/DocInfo.aspx

2  นำแบบคำร้องฯ ยื่นที่ งานกองทุนกู้ยืมฯ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา 

    ตึก1 ชั้น 1 ห้อง 103 เพื่อตรวจสอบและประทับตรากองทุนกู้ยืมฯ

3.   นำแบบคำร้องฯ ที่ตรวจสอบแล้วแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน

    ยื่นที่ เคาน์เตอร์สำนักงานรับเงิน ตึก1 ชั้น1 ช่องที่ 1 และ 2

4.   ตรวจสอบจำนวนเงินคืนและวันที่ได้รับเงินโอนได้ทางเว็บไซต์http://www.rsu.ac.th/finance/LO/Default.aspx

หลักฐานประกอบการขอคืนเงิน

1. แบบคำร้องขอคืนเงิน (มรส.19.1) 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. สำเนาสัญญากู้ยืม (ติดต่อขอรับที่คณะ)

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีของนักศึกษาเท่านั้น

6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีรายการล่าสุด

     หมายเหตุ: คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

     ธนาคารกรุงไทย   8 บาท ธนาคารทั่วไป    12 บาท

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต