ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่อนชำระรอบล่าช้า ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดลงทะเบียนผ่อนชำระค่าเล่าเรียน  ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี

รอบล่าช้าภาคเรียนที่ 2/2560  ระหว่างวันที่  15 - 19 มกราคม  2561

  1. คำร้องขอผ่อนชำระ (แบบฟอร์ม มรส. 56)  ที่กรอกข้อมูลและได้รับอนุมัติแล้ว
  2. เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องฯ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม มรส. 56
  3. เอกสารแนบ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง

นำมายื่น พร้อมชำระค่าเล่าเรียน งวดแรก ที่เคาน์เตอร์สำนักงานรับเงิน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ระหว่างวันที่ 15 - 19  มกราคม 2561

หมายเหตุ: การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับชำระงวดที่ 1 แล้วเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องชำระเงินส่วนที่ค้างโดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ

งวดที่  1  วันที่ชำระในวันที่  1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561

งวดที่  2 ชำระภายในวันที่  1 - 2 มีนาคม 2561

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต