ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา S/2562

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา S/2562

นักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ S/2562 ให้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านระบบ Intranet  แล้วนำเอกสารต่อไปนี้

  1. ใบแจ้งค่าลงทะเบียน (แบบฟอร์ม มรส. 18.1) ที่พิมพ์จาก Intranet
  2. คำร้องขอผ่อนชำระ (แบบฟอร์ม มรส. 56,57 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามลำดับ )  ที่กรอกข้อมูลและได้รับอนุมัติแล้ว
  3. เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องฯ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม มรส. 56,57
  4. เอกสารแนบ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง

นำมายื่น พร้อมชำระค่าเล่าเรียน งวดแรก ที่เคาน์เตอร์สำนักงานรับเงิน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 8 พฤษภาคม  2562

หมายเหตุ: การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับชำระงวดที่ 1 แล้วเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องชำระเงินส่วนที่ค้างโดยแบ่งจ่ายเป็นงวด คือ

               แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด

 

งวดที่  1 ชำระภายในวันที่  8 พฤษภาคม 2562

งวดที่  2 ชำระภายในวันที่  5 กรกฎาคม  2562

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต