ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาทุกประเภท ที่สำรองเงินในการลงทะเบียนไปก่อน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561


ประกาศ

ทุนการศึกษาทุกประเภท

(ยกเว้น กยศ. และ กรอ.)

ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ให้ยื่นคำร้องขอเงินคืน

*ได้ตั้งแต่วันที่ 3-21 ธันวาคม 2561*

 

 • ขั้นตอนการขอรับเงินคืน 

  1.  ขอรับใบคำร้องฯ (มรส.19) ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ที่ http://www.rsu.ac.th/finance/DocInfo.aspx
 • 2.  นำใบคำร้องฯ ยื่นที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1  ห้อง 103  เพื่อตรวจสอบและให้เจ้าหน้าที่ลงนาม
  3.  ตรวจสอบจำนวนเงินคืนและวันทีได้รับเงินโอนได้ทางเว็บไซต์ http://www.rsu.ac.th/finance/LO/Default.aspx

       หลักฐานประกอบการขอคืนเงิน 

 • 1. แบบคำร้องขอเงินคืน (มรส.19.1)
 • 2. ใบเสร็จรับเงิน
 • 3. สำเนาเงื่อนไขทุน
  4. สำเนาบัตรประชาชน 
  5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของนักศึกษาเท่านั้น 1 ฉบับ
 • 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีรายการล่าสุด 1 ฉบับ

                                                                                                                                    

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต