ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: เกี่ยวกับสำนักงานรับเงิน
 
ปรัชญา
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านการเงินให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 

ปณิธาน
ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ คือบริการของเรา
 

วิสัยทัศน์
สำนักงานการเงินเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านการศึกษาและภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลทั่วไปที่ประสงค์ขอชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ โดยมุ่งเน้นให้บริการด้วยความรวดเร็ว
คำนึงถึงความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
 

พันธกิจ
สำนักงานการเงินเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการศึกษาที่ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ในการติดต่อขอใช้บริการในการทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีภารกิจหลักในการดำเนินงานดังนี้
1. รับเงิน – จ่ายเงิน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป
2. ตรวจสอบการรับเงินและจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติ
    
ของระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2553
3. จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีความมั่นคง
    
ทางการเงินและสภาพคล่องที่ดี
 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยรังสิต 
สำนักงานการเงินจึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการไว้ดังนี้
1. เพื่อบริการนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อด้วยความรวดเร็ว และได้รับความความ
    ประทับใจในการบริการ
2. เพื่อควบคุมและวางแผนบริหารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดสภาพคล่องที่ดี
3. เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต
 หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต